5sterrenVerhuur Voorwaarden Ostrea

Hieronder vindt u de Verhuur Voorwaarden van Ostrea die van toepassing zijn op het moment dat u een accommodatie via Ostrea huurt. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Artikel 1. Bij de ondertekening van deze overeenkomst zal de huurder aan verhuurder een handgeld van maximaal 50% van de overeengekomen huursom betalen. Het handgeld is een vooruitbetaling op de huursom en zal daarom bij de afrekening in mindering worden gebracht op de overeengekomen huursom. Het resterende bedrag der huur zal binnen de termijn betaald worden zoals vermeld op het huurcontract.
Artikel 2. Verhuurder is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst van het handgeld.
Artikel 3. Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan huurder op te leveren.
Artikel 4. Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of door aspirant-huurders doen bezichtigen.
Artikel 5. Verhuurder mag in de meubilering/stoffering van het verhuurde na ondertekening van dit huurcontract geen wijziging meer aanbrengen.
Artikel 6. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit contract is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder. Bij (zonder toestemming) overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden.
Artikel 7. Huurder zal het gehuurde netjes en proper bewonen met inachtneming van het reglement van orde, dat voor het gehuurde geldt, en/of het reglement van orde van het recreatieterrein, waarop zich het gehuurde bevindt; daarbij verbindt hij zich alle schaden- met uitzondering van de gevaren van brand- door zijn toedoen, of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, het huisraad of anderszins ontstaan, te vergoeden. Dat geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of het huisraad.
Artikel 8. Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het gehuurde met de zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat af te leveren.
Artikel 9. In het gehuurde zijn huisdieren en roken niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
Artikel 10. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en vooral daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.
Artikel 11. Het is verboden in het huurobjekt andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.
Artikel 12. Huurder en alle medereizigers dienen zich te houden aan de voor het gehuurde vastgestelde regels, vastgelegd in een huishoudelijk reglement en/of reglement van orde. Deze reglementen liggen in het gehuurde. Bij overtreding van de reglementen en/of niet opvolgen van de aanwijzingen van verhuurder heeft verhuurder het recht huurder direct uit het gehuurde te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of gedeelte daarvan plaatsvindt.
Artikel 13. Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan de omgeving.
Artikel 14. De ter beschikkingstelling van het gehuurde aan huurder geschiedt door de overhandiging van de huissleutels.
Artikel 15. Het gehuurde dient op de door verhuurder aangegeven tijdstip op de dag van aankomst betrokken te worden. Huurders die niet tijdig op hun vakantieadres (kunnen) arriveren, zijn verplicht de verhuurder hiervan tijdig in kennis te stellen, zodat een afspraak gemaakt kan worden over het in ontvangst nemen van de sleutel van het gehuurde.
Artikel 16. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard overeenkomstig de in het gehuurde aanwezige inventarislijst, tenzij hij binnen vier uren na het betrekken van het huurobject bij de verhuurder heeft geprotesteerd. Verhuurder is verplicht desverlangd bij het einde van de huurtermijn op de oorspronkelijke huurovereenkomst een aantekening te stellen, dat het huurobject met de daarin aanwezige inventaris conform de in het huurobject aanwezige inventarislijst ter beschikking van verhuurder is gesteld.
Artikel 17. Bij de huurprijs bijkomende kosten dienen vooraf tussen huurder en verhuurder te worden overeengekomen en op het huurcontract te worden vermeld.
Artikel 18. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van eigendommen van huurder of ongevallen, één en ander behoudens ingeval van schuld aan zijn zijde. Alsdan zal verhuurder echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.
Artikel 19. Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zon¬der dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn indien:

  • a) Bij de aanvang der huurperiode de volle huursom niet is voldaan.
  • b) Huurder het gehuurde vóórtijdig verlaat.
  • c) Huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huur-termijn een aanvang neemt vóór 17.00 uur, zonder schriftelijk, telefo-nisch, telegrafisch of elektronisch bericht te hebben, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken.
  • d) Huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of het reglement(en) van orde niet behoorlijk naleeft.

Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volle huursom in sub a, b, c en d genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden - teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken - te trachten het object voor de tijd waarbij het niet door de huurder wordt betrokken aan een ander te verhuren; het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door de huurder verschuldigde huursom onder inhouding evenwel van een bedrag van maximaal € 19,00 wegens gemaakte administratiekosten. Dit artikel is mede van toepassing indien huurder door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken.
Artikel 20. Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van een aangegane huurovereenkomst overgaat, dan wel zonder uitdrukkelijke annulering van zijn rechten voortvloeiende uit de overeenkomst geen of slechts ten dele gebruik maakt, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling.

Deze schadeloosstelling bedraagt:

  • 15% van de huursom bij annulering tot drie maanden voor aankomst.
  • 50% van de huursom bij annulering binnen drie tot twee maanden voor aankomst.
  • 75% van de huursom bij annulering binnen twee tot één maand voor aankomst.
  • 90% van de huursom bij annulering binnen één maand voor aankomst.
  • 100% van de huursom bij annulering of bij niet verschijnen op de dag van aankomst.


Mocht het gehuurde voor dezelfde periode alsnog verhuurd kunnen worden dan wordt alleen de huursom minus € 19,00 administratie kosten vergoedt.
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
Artikel 21. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. Geschillen tussen de huurder en verhuurder over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de huurder als door de verhuurder aan de rechter worden voorgelegd. Een geschil wordt slechts in behandeling genomen, indien huurder de klacht binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk aan de verhuurder heeft voorgelegd. Daarna moet de huurder het geschil uiterlijk twee maanden nadat huurder de klacht aan de verhuurder heeft voorgelegd schriftelijk bij de rechter aanhangig maken onder vermelding van namen en adressen van huurder en verhuurder en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis.
Artikel 22. Door middel van ondertekening van het huurcontract stemt huurder tevens in met deze verhuurvoorwaarden en de algemene voorwaarden van verhuurder die onder meer te vinden zijn op de website van verhuurder (www.ostrea.net) en bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder inschrijfnummer 56508891. Een kopie wordt op aanvraag kosteloos toegezonden.
Artikel 23. Indien huurder tevens deelneemt aan het annuleringsfonds, dan stemt huurder, door ondertekening van het huurcontract, tevens in met de voorwaarden voor annulering. De voorwaarden voor annulering worden bij het afsluiten hiervan meegestuurd met de boekingsbevestiging (indien de boekingsbevestiging per post toegezonden wordt) en zijn tevens te vinden op de website van verhuurder (www.ostrea.net).
 

 Toren